Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės.docx


Pamokų laikas (1 – 10 klasės)


1.08:30 – 09:15
2.09:25 – 10:10
3.10:20 – 11:05
4.11:25 – 12:10
5.12:30 – 13:15
6.13:25 – 14:10
7.14:20 – 15:05


* Pamokos trukmė 1 klasėje 35 min.


PIETŪS


10.55 -11.10 – 1 KLASĖ

11.05 -11.20 – 2, 3, 4 KLASĖS

12.05 – 12.25 – 5, 6, 7, 8, 9, 10 KLASĖSPRADINIŲ KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2023-2024 M. VYRESNIŲJŲ KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2023-2024 M. 


Neformalaus ugdymo būrelių tvarkaraščiaiKonsultacijų tvarkaraštisKlasių valandėlių tvarkaraštisMaitinimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m..pdf


Trimestrai


2023-2024 mokslo metaiPusmečiaiAtostogosVertinimo tvarka


SUSITARIMAI DĖL MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO

PAŽYMIŲ PER TRIMESTRĄ SKAIČIUS:


1 savaitinė pamoka – 3 pažymiai;

2 savaitinės pamokos – 4 pažymiai;

3 savaitinės pamokos – 6 pažymiai;

4 savaitinės pamokos – 8 pažymiai;

5 savaitinės pamokos – 10 pažymių.

Atitinkamas įskaitų skaičius. Pažymių gali būti ir daugiau.


TRIMESTRO / METŲ PAŽYMIO VEDIMAS:


  • Trimestro pažymys vedamas iš to trimestro pažymių aritmetinio vidurkio (6,5 – 7; 6,4 – 6);
  • Metinis pažymys išvedamas iš I, II, III trimestrų įvertinimų aritmetinio vidurkio;
  • Mokiniui, neatestuotam I, II ar III trimestrą, negali būti vedamas teigiamas metinis įvertinimas. Tik atsiskaičius už neatestuotą trimestrą vedamas metinis įvertinimas. Mokinys, neatestuotas bent viename trimestre, atsiskaito už tam trimestrui dalyko ugdymo programoje numatytus mokymosi pasiekimus iki ugdymo proceso pabaigos. Konkrečią atsiskaitymo datą nustato dalyko mokytojas. Atsiskaitymas fiksuojamas dienyne po metinio įvertinimo.


MOKINIŲ, PRALEIDUSIŲ DAUG PAMOKŲ DĖL LIGOS AR KITOS SVARBIOS PRIEŽASTIES, SPRAGŲ LIKVIDAVIMO TVARKA, ATSISKAITYMAI:


Dalyko mokytojas su mokiniu aptaria praleistas temas, išsiaiškina, ką mokinys turi išmokti. Skiriamas laikas mokiniui pasiruošti, susitariama, kada atsiskaitys.


KONTROLINIŲ DARBŲ VERTINIMO NORMOS (PROCENTINĖ IŠRAIŠKA).


Apskaičiuojamas procentas. Surinkus 7,5 balo pažymys – 8; 7,4 balo – 7.


SPRENDIMAI DĖL KONTROLINIŲ DARBŲ, KAI TIK DALIS MOKINIŲ PADARO PAŽANGĄ:


Skirti pamokų (iš rezervinių) kartojimui. Perrašyti kontrolinį darbą. Parinkti vertinimo kriterijus, atitinkančius klasės lygį.


MOKINIAI TURI ATSISKAITYTI UŽ VISUS KONTROLINIUS DARBUS, TESTUS:


  • Mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nedalyvavęs kontroliniame darbe, turi atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku;
  • Mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs kontroliniame darbe, atsiskaito sekančią pamoką. Atsisakius atsiskaityti, rašomas neigiamas įvertinimas;
  • Dėl rimtų priežasčių mokinys gali nerašyti kontrolinio ar kito atsiskaitomojo darbo, prieš pamoką pranešęs mokytojui ir susitaręs dėl atsiskaitymo datos ir laiko.


Mokiniu pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.pdf


Ugdymas karjerai


UGDYMAS KARJERAI


Pirminis žingsnis į Tavo ateitį – tai savęs pažinimas. Sakai, gerai žinai, koks/kokia esi?

Tada tikrai turėtum žinoti, ką toliau darysi baigęs mokyklą!TAIGI, TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE!

Vilkyčių pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme". Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka. Daugiau informacijos apie projektą ir mokinių ugdymą karjerai – internetinėje svetainėje www.mukis.lt 

PASKIRTIS

  • Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS

  • Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

• pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą;

• gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes;

• įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą;

• gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius;

• būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.


KOORDINATORIUS KARJERAI

mokiniams padeda:

• išsiaiškinti karjeros žingsnius;

• išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;

• išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;

• rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;

• atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;

• susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis;

• rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje;

• išvykti į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą;

• dalyvauti profesiniame veiklinime (veiklose, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Tėvams:

• teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.

Klasių vadovams:

• siūlo klasės valandėlių temas;

• supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.


Naudingos nuorodos


Mokinių ugdymo karjerai svetainė www.mukis.lt

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/std_programos.html

www.studijos.lt/mokymo_programos

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/


Lankomumo tvarka

MOKINIŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS.pdf

Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo priedas.pdf


Mokinių sąrašas

2023-2024 m. m.

1 klasė
11 mokinių
Klasės vadovė Daiva Jonušienė
2 klasė
15 mokinių
klasės vadovė Vaida Plieniuvienė
3 klasė
4 klasė
5 mokiniai
10 mokinių
Jungtinė klasė
Klasės vadovė Dalia Kubilienė

 

5 klasė
14 mokinių
Klasės vadovė Jolita Valutienė
6 klasė
9 mokiniai
Klasės vadovė Danguolė Černeckytė
7 klasė
9 mokiniai
Klasės vadovė Simona Steponavičienė
8 klasė
11 mokinių
Klasės vadovė Laima Šepkienė
9 klasė
8 mokiniai
Klasės vadovė Violeta Banionienė
10 klasė
8 mokiniai
Klasės vadovė Birutė Dapkūnienė

Mokyklos tarybos sąrašasMokinių tarybaMokinių tarybos sąrašas

2021 - 2022 metai


Mokinių tarybos kuratorius


Mokinių skatinimas


Mokiniai skatinami už pasiekimus, lankomumą; kūrybiškumą, pagarbų elgesį; bendruomeniškumą, naujas iniciatyvas. Žodinis pagyrimas, paskatinimas. Padėkos, diplomai. Pagyrimai elektroniniame dienyne, mokyklos internetiniame puslapyje, mokyklos stende. Dovanėlės, suvenyrai, medaliai, taurės. Padėkos renginiai. Ekskursijos, išvykos. Apskritas stalas „padėkos arbatėlė“ kartu su administracija.
Atnaujinta: 2024-04-18